การใช้สมมุติฐานเกี่ยวกับการสอน

     ครูทุกคนต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ครูจึงเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ที่จะต้องทำการทดลองไปเรื่อย ๆ โดยตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการสอนและพยายามพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ เป็นต้นว่าครูที่สอนคณิตศาสตร์ที่พบว่ามีนักเรียนเพียง 2-3 คนที่ตั้งใจฟังครูและทำงานที่ครูสั่งได้ ที่เหลือทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าครูสอนไปเรื่อย ๆ โดยไม่เปลี่ยนวิธีสอน ผลก็คือมีคนสอบได้เพียงไม่กี่คน แต่ถ้าครูใช้สมมุติฐานเกี่ยวกับการสอน พยายามเปลี่ยนวิธีการสอนโดยอาจจะมีสมมุติฐานว่า

1.ถ้าแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและให้งานตามระดับความรู้ของ
นักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถทางคณิตศาสตร์
3. ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ช่วยให้นักเรียนสามารถจะพิสูจน์ตนเองได้ว่าทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์ วิธีสอน และการประเมินผล
     ในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัย จะต้องมีเป้าหมายของการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้
จัดการศึกษาทราบว่าจะจัดการศึกษาแต่ละอย่างไร เป็นการศึกษาขั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษา แต่ระดับมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วางเป้าหมายทั่วไป ต่อจากระดับทั่วไปเป้าหมายการศึกษาแต่ละข้อก็จะถูกนำมาตีความหมาย
โดยเขียนเป็นจุดประสงค์เฉพาะเพื่อจะได้จัดหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา วัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนเพราะเป็นเสมือนแผนที่นำทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นวัตถุ
     ประสงค์ของบทเรียนนั้น ต่อจากนั้นครูเลือกกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำและเนื้อหาของวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุ
ประสงค์ และเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับบทเรียนและในที่สุดประเมินผลเพื่อจะดูว่านักเรียนมีความสัมฤทธิผลตามวัตถุ
ประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ สรุปแล้วอาจจะเขียนขั้นการเตรียมการสอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาวัตถุประสงค์ระยะยาวของวิชาที่สอนแต่ละวิชาและแยกออกเป็นวัตถุประสงค์ของบทเรียน
แต่ละบท หรือหน่วยเรียน
ขั้นที่ 2 เขียนวัตถุประสงค์เฉพาะหรือสิ่งที่ต้องการที่จะให้นักเรียนสามารถทำได้หลังจากที่จบบทเรียนแล้ว
ขั้นที่ 3 จัดหากิจกรรม ประสบการณ์และเนื้อหาที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ขั้นที่ 4 หาวิธีประเมินผลเพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีความสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
ขั้นที่ 5 แจ้งผลให้นักเรียนทราบว่านักเรียนทำได้มากน้อยเพียงไร และพยายามแนะแนวนักเรียนที่ทำไม่ได้ โดยช่วยนักเรียนหาเหตุผลว่าที่ทำไม่ได้เพราะอะไร

จัดทำโดย
นาย รัชพล     จะทอ  รหัส 521153213
Tags: 001 4 Comments

Comment

Comment:

Tweet

รูปสวยจังครับ

#3 By แก้วเซรามิค (115.87.139.12) on 2011-11-02 20:43

cool blog

#2 By graphic (115.87.139.12) on 2011-11-02 20:43

ว้าวๆน่ารักๆ ขอบใจจ้า

#1 By ขาย server (58.9.66.220) on 2011-08-27 23:54