ครูที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การเป็นครูทีดีและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ครูทุกคนปรารถนา แต่มักจะคิดกันว่ายากที่จะทำได้บางคนคิดว่าการเป็นครูที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีพรสวรรค์ การเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นไปได้

ครูที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้
     1. ต้องเป็นนักมานุษยนิยม (Humanist) คือ เป็นผู้ที่ยอมรับนักเรียนอย่างจิรงใจ ให้ความอบอุ่น มีความเข้าใจนักเรียน มีความยุติธรรม
     2. เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน คือ ครูต้องเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้และความสามารถที่จะให้วิธีสอนที่เหมาะสม
     3. เป็นผู้ที่รู้จักนักเรียน ครูไม่เพียงแต่เป็นผู้สอนนักเรียนทางวิชาการเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพของนักเรียนด้วย ฉะนั้นครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาการ เพื่อจะช่วยนักเรียนให้มีพัฒนาการทั้งด้านติปัญญาและด้านบุคลิกภาพด้วย
     4. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการ โดยเฉพาะในวิชาต่าง ๆ ที่ตนจะต้องสอน
     5. จะต้องเป็นผู้ที่นิยมในวิธีการวิทยาศาสตร ์และเข้าใจกฏแห่งพฤติกรรม และเป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม

     สำหรับความรู้ด้านวิชาการนั้น เมื่อนิสิตนักศึกษาครูเรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็อาจจะเชื่อได้ว่าได้รับการเตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นผู้สอนได้ สำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ แต่การช่วยนักเรียนให้มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพนั้น ก่อนอื่นสิสิตนักศึกษาจะต้องยอมรับตนเองเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักเรียน โดยทำตนเป็นตัวแบบ (model) พยายามเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของวิชาจิตวิทยา หรือนำวิชาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มาช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง
จัดทำโดย
นาย สมชาติ   คนอยู่  รหัส 521153181

Comment

Comment:

Tweet