ภาระหน้าที่ของครู

posted on 04 Jan 2011 12:47 by english2009

ภาระหน้าที่ของครู

     ครูจะต้องมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยสามารถนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

     1.ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน
     2.จัดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีบรรยากาศของความร่วมมือกัน
     3.ขณะสอนเนื้อหาวิชาควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
     4.สามารถให้การเสริมแรงเพื่อสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้เรียน 5.ปลูกฝังในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้เรียน

     ครูที่ดี คือครูที่หมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาที่ตนสอน เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นครูที่ดีจะต้องมีความรู้ทางด้านจิตวิทยา นอกจากจะมีความรู้แล้ว ครูที่ดีจะต้องสามารถนำหลักจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่ตนสอน และเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "มนุษย์" ที่สมบูรณ์เพื่อจะเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพของสังคมต่อไป
จัดทำโดย
นาย จำลอง    สมเพ็ญ  รหัส 521153166

Comment

Comment:

Tweet

question open-mounthed smile cry

#2 By (182.93.187.122) on 2011-09-26 13:50

#1 By (182.93.187.122) on 2011-09-26 13:50